Algemene Voorwaarden CHI, Body & Mind

Algemene voorwaarden CHI, Body & Mind schoonheidssalon

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CHI, Body & Mind salon en een cliënt/opdrachtgever waarop CHI, Body & Mind deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

Artikel 2: Inspanning CHI, Body & Mind

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. CHI, Body & Mind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt
is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

Artikel 3: Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, uiterlijk vierentwintig

uur voorafgaande aan de afspraak.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag de Salon het gehele bedrag in rekening nemen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag in rekening nemen.
5. CHI, Body & Mind Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk laten weten, uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Artikel 5: Betaling

1. CHI, Body & Mind Salon vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de CHI, Body & Mind Salon aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de salon zonder ingebrekestelling in verzuim en
is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan CHI, Body & Mind Salon verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is CHI, Body & Mind Salon gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. CHI, Body & Mind Salon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over: lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. CHI, Body Mind Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van CHI, Body & Mind Salon zelf.

Artikel 7: Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van CHI, Body & Mind Salon.

2. CHI, Body & Mind Salon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal CHI, Body & Mind Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

Artikel 8: Garantie

1. CHI, Body & Mind Salon geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de Schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

1. CHI, Body & Mind Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigen. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar CHI, Body & Mind Salon is gevestigd.
2. CHI, Body & Mind Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10: Gedrag cliënt

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 11: Recht

1. Op elke overeenkomst tussen CHI, Body & Mind Salon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van CHI, Body & Mind Salon (www.chibodymind.nl) en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden CHI, Body & Mind lifecoaching

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die verricht worden door CHI,Body & Mind lifecoaching. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van CHI, Body & Mind zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Indien CHI, Body & Mind niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CHI, Body & Mind in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanmelding & coachcontract

3.1 Naar aanleiding van het intakegesprek ontvangt de cliënt een coachcontract, welke ondertekend dient te worden voor aanvang van het coachtraject. Het coachcontract bevat alle afspraken met betrekking tot het specifieke coachtraject en –contact.

3.2 CHI, Body & Mind kan ervoor kiezen om de afspraken per mail te bevestigen, waarbij cliënt akkoord gaat door de betreffende mail te bevestigend te beantwoorden.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die in het coachcontract en tijdens de sessies worden gemaakt.

4.2 CHI, Body & Mind heeft een inspanningsverplichting en zet al haar professionaliteit in om de cliënt zo goed mogelijk te coachen. CHI, Body & Mind heeft echter geen resultaatverplichting, wat betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het resultaat.

Artikel 5: Afmelding & annulering

5.1 Een coachsessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Afmelden of verplaatsen kan zowel telefonisch als via mail. Afmeldingen na 48 uur voor aanvang, worden in rekening gebracht of (indien de betaling reeds is gedaan) geteld als een sessie dat heeft
plaatsgevonden.

5.2 In het individuele coachcontract worden afspraken vastgelegd omtrent betaling/annulering van het coachcontact.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen naar factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient te worden gedaan op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur, ten behoeve van CHI, Body & Mind.

6.2 In geval van een te late betaling, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht over de periode vanaf 14 dagen na de factuurdatum tot aan de betaaldatum. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

6.3 In geval van betalingsverzuim door de cliënt kan CHI, Body & Mind de werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten.

6.4 Indien de betaling niet gedaan is na een betalingsherinnering, zal een incassoprocedure worden gestart, waarvan de kosten worden doorberekend aan cliënt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 CHI, Body & Mind is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CHI, Body & Mind.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 CHI, Body & Mind en cliënt zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij dit in overleg anders wordt vastgesteld.

CHI, body & mind

"Beauty is in the heart of the beholder"

CHI Coaching

Ook werken aan je binnenkant?